asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Keçi Yetiştirme Ve Besleme

Keçi Yetiştirme Ve Besleme

Keçi Yetiştirme Ve Besleme

keçi yetiştirme ve besleme

1. BÖ­LÜM
1.1. Gi­riş
1.2. Ke­çi Sü­tü
1.2.1. Ke­çi Sü­tü­nün Bi­le­şi­mi
1.2.2. Ke­çi Sü­tü­nün Bes­le­me­de­ki Öne­mi
1.2.3. Ke­çi Sü­tü­nün Avan­taj­la­rı
1.3. Ke­çi Eti
1.3.1. Ke­çi Eti­nin Be­sin Mad­de De­ğe­ri
1.4. Süt Ke­çi­le­ri­nin Ye­tiş­ti­ril­me­si
1.4.1. Süt Ke­çi­si Ye­tiş­tir­me­ye Başlarken
1.4.2. Ke­çi­ler­de Yaşın Belirlenmesi
1.4.3. Ke­çi­le­rin Nu­ma­ra­lan­ma­sı
1.4.4. Ke­çi­ler­de Da­mız­lık Se­çi­mi
1.4.5. Te­ke Ka­tı­mı
1.4.6. Ge­be­lik Dö­ne­mi
1.4.7. Do­ğum
1.4.8. Oğ­lak Bü­yüt­me
1.4.8.1. Do­ğal (Ana­lı) Bü­yüt­me
1.4.8.2. Ya­pay (Ana­sız) Bü­yüt­me
1.4.9. Lak­tas­yon Dö­ne­mi, Sa­ğım ve
Ku­ru­ya Çı­kar­ma
1.4.9.1. Sa­ğım ve Ku­ru­ya Çı­kar­ma
1.4.9.2. Süt Ve­rim Kon­tro­lü ve Öne­mi
1.4.10. Di­ğer Ye­tiş­tir­me İş­le­ri
1.4.10.1. Vü­cut Ba­kı­mı (Tı­mar)
1.4.10.2. Ayak ve Tır­nak Ba­kı­mı
1.4.10.3. Boy­nuz Köreltme
1.4.10.4. Faz­la Me­me Baş­la­rı­nın Kesil­me­si
1.4.10.5. Ene­me (Kas­tras­yon)
1.4.10.6. Ka­yıt Tut­ma
1.5. Ba­rın­dır­ma
1.5.1. Süt Ke­çi­le­ri­nin Çev­re İs­tek­le­ri
1.5.2. Ağıl Ye­ri­nin Se­çi­mi
1.5.3. Ağıl Plan­lan­ma­sı­na İliş­kin
Tek­nik Öl­çüt­ler
1.5.4. Ağıl Plan­lan­ma Aşa­ma­sın­da
Dik­kat Edi­le­cek Noktalar
1.5.5. Ağıl Ti­pi­nin ve Ya­pı Mal­ze­me­si­nin
Se­çi­mi
1.5.6. Ağı­lın Ya­lı­tı­mı
1.5.7. Gü­neş Işı­ğı ve Ha­va­lan­dır­ma
1.5.8. Göl­ge­lik­ler ve Rüz­gar Per­de­le­ri
1.5.9. Ağıl­la­rın Sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı
1.5.9.1. Açık Ağıl­lar
1.5.9.2. Ka­pa­lı Ağıl­lar
1.5.10. Yem­lik­ler
1.5.10.1. Ka­ba Yem Yem­lik­le­ri
1.5.10.2. Yo­ğun Yem Yem­lik­le­ri
1.5.10.3. Kom­bi­ne Yem­lik­ler
1.5.10.4. Si­laj Yem­lik­le­ri
1.5.10.5. Mi­ne­ral Yem Yem­lik­leri
1.5.11. Su­luk­lar
1.6. Ağıl İçi Böl­me­ler, Pa­ra­van­lar ve Çitler
1.6.1. Do­ğum Böl­me­si
1.6.2. Oğ­lak Bü­yüt­me Böl­me­si
1.6.3. Di­şi Hay­van Böl­me­si
1.6.4. Te­ke Böl­me­si
1.6.5. Has­ta Hay­van
(Te­da­vi/Tec­rit) Böl­me­si
1.7. Di­ğer Ağıl Bi­rim­le­ri
1.7.1. Sa­ğım Ye­ri
1.7.2. Kır­kım Ye­ri
1.7.3. Ot ve Yem De­po­su
1.7.4. Mu­aye­ne Ye­ri
1.7.5. Ban­yo­luk
1.7.6. Araç Ban­yo­luk­la­rı
1.7.7. Güb­re­lik ve İm­ha Çu­ku­ru
1.7.8. İm­ha Çu­ku­ru
1.7.9. Ba­kı­cı Oda­sı
1.7.10. İda­ri Bi­na ve Ma­ki­ne Par­kı
1.7.11. Yük­le­me Ram­pa­sı
1.8. Sağ­lık Ko­ru­ma
1.8.1. Te­miz­lik ve De­zen­fek­si­yon
1.8.2. Ka­ran­ti­na
1.8.3. Ko­ru­yu­cu Aşı­lar
1.8.4. Ayır­ma (Tec­rit)

1.8.5. İç ve Dış Pa­ra­zit­ler­le Sa­va­şım
1.8.6. Ke­çi Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Ayak
So­run­la­rı ve Öne­mi
1.8.6.1. Ayak So­run­la­rı­nın Ne­den­le­ri
1.8.6.2. Ke­çi­ler­de Ayak
Çü­rük­lü­ğü­nün De­ne­ti­mi
1.8.6.3. Tır­nak Ba­kı­mı
1.8.6.4. Ayak Ban­yo­la­rı
1.8.6.4.1. Ayak Ban­yo­su­nun Yap­tı­rıl­ma­sı
1.9. Süt Ke­çi­le­rin­de Vü­cut For­mu
De­ğer­len­dir­me­si
1.9.1. Dış Ya­pı ve Ve­rim Ara­sın­da­ki
iliş­ki­ler
1.9.2. Süt Hay­van­la­rı­nın Vü­cut
De­ğer­len­dir­me­si
1.9.3. Pra­tik­te Vü­cut Kon­dis­yon
Sko­ru­nun Kul­la­nıl­ma­sı
1.10. Keçi Irkları
1.10.1. Kıl (Kara) Keçi
1.10.2. Tiftik (Ankara) Keçisi
1.10.3. Kilis Keçisi
1.10.4. Saanen Keçisi
1.10.5. Alpin Keçisi
1.10.6. Beyaz Alman Keçisi
1.10.7. Türk Saaneni
1.10.8. Malta (Maltız) Keçisi
1.10.9. Nubya Keçisi
1.10.10. Şam (Damascus) Keçisi

2. BÖ­LÜM
2.1. Bes­le­me­ye Ba­kış
2.2. Be­sin Mad­de Ge­rek­si­nim­le­ri
2.2.1. Ku­ru Mad­de Ge­rek­si­ni­mi
2.2.2. Su Ge­rek­si­ni­mi
2.2.3. Ener­ji Ge­rek­si­ni­mi
2.2.4. Pro­te­in Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5. Mi­ne­ral Mad­de Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.1. Kal­si­yum (Ca) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.2. Fos­for (P) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.3. Sod­yum (Na) ve Klor (Cl)
Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.4. Po­tas­yum (K) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.5. Mag­nez­yum (Mg) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.6. Kü­kürt (S) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.7. De­mir (Fe) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.8. Ba­kır (Cu) ve Mo­lib­den (Mo)
Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.9. İyot (I) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.10. Çin­ko (Zn) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.11. Se­len­yum (Se) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.12. Man­ga­nez (Mn) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.5.13. Ko­balt (Co) Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6. Vi­ta­min Ge­rek­si­nim­le­ri
2.2.6.1. Vi­ta­min A Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6.2. Vi­ta­min D Ge­rek­si­ni­mi
2.2.6.3. Vi­ta­min E Ge­rek­si­ni­mi
2.3. Ke­çi­le­rin Bes­len­me­sin­de
Kul­la­nı­lan Yem­ler
2.3.1. Ağız Sü­tü (Ko­los­trum)
2.3.2. Me­ra, Ot­lak­lar ve Ağaç Sür­gün­le­ri
2.3.3. Ku­ru Ot ve Di­ğer Ka­ba Yem­ler
2.3.4. Si­laj, Kök ve Yum­ru Yem­ler
2.3.5. Yo­ğun Yem­ler
2.3.5.1. Ener­ji­ce Zen­gin Yo­ğun Yem­ler
2.3.5.2. Pro­te­in­ce Zen­gin Yem­ler
2.4. Yem Ka­rı­şı­mı Ha­zır­la­ma­da
Önemli Nok­ta­lar
2.5. Hay­van Bes­le­me­de
Pra­tik Uy­gu­la­ma­lar
2.5.1. Oğ­lak­la­rın Bes­len­me­si
2.5.2. İl­ki­ne Ge­be ve Ku­ru­da­ki
Ke­çi­le­rin Bes­len­me­si
2.5.3. Sağ­mal (Lak­tas­yon­da­ki)
Ke­çi­le­rin Bes­len­me­si
2.5.4. Te­ke­le­rin Bes­len­me­si
2.5.5. Oğ­lak Be­si­si
2.6. Bes­len­me Has­ta­lık­la­rı

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon